Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
งบรับจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2562 (05 เม.ย. 2562)  
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 (05 เม.ย. 2562)  
รายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (05 มี.ค. 2562)  
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (05 มี.ค. 2562)
งบรับจ่ายประจำเดือนมกราคม 2562 (07 ก.พ. 2562)
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 (07 ก.พ. 2562)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (08 ม.ค. 2562)
งบรับจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2561 (04 ม.ค. 2562)
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561 (04 ม.ค. 2562)
รับสมัครลูกจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา (12 ธ.ค. 2561)
การยื่นแบบรับชำระภาษี ปีงบประมาณ 2562 (12 ธ.ค. 2561)
9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) (09 ธ.ค. 2561)
งบรับจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (06 ธ.ค. 2561)
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (06 ธ.ค. 2561)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (27 พ.ย. 2561)
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 (21 พ.ย. 2561)
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 (05 พ.ย. 2561)
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12 ต.ค. 2561)
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 (งบรับจ่าย) (05 ต.ค. 2561)
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 (งบทดลอง) (05 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นา... (03 ม.ค. 2562)  

สวัสดีปีใหม่ 2562 (02 ม.ค. 2562)  

ทีมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบ... (28 ธ.ค. 2561)  

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื่... (20 มิ.ย. 2561)

นายกพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้... (20 มิ.ย. 2561)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (20 มิ.ย. 2561)

กิจกรรมโครงการจัดตั้งโรงเ... (20 มิ.ย. 2561)

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภา... (20 มิ.ย. 2561)

การมอบแว่นตาให้กับผู้มีสิ... (20 มิ.ย. 2561)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (26 มี.ค. 2561)

คณะครู นักเรียนโรงเรียนตำ... (07 พ.ย. 2559)

ชมรมผู้สูงอายุตำบลควนกาหล... (07 พ.ย. 2559)

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก... (04 พ.ย. 2559)

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก... (04 พ.ย. 2559)

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก... (04 พ.ย. 2559)

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก... (04 พ.ย. 2559)

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก... (04 พ.ย. 2559)

ประกาศการขึ้นทะเบียนผู็สู... (04 พ.ย. 2559)

จัดประชุมปรึกษาหารือ กำนั... (14 ก.ย. 2558)

จัดประชุมปรึกษาหารือ กำนั... (14 ก.ย. 2558)
Responsive image
1. ชื่อโครงการ  จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561  ครั้งที่ 2
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   1,195,279.88  บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)     16  พฤศจิกายน  2561
    เป็นเงินทั้งสิ้น  1,195,279.88  บาท 
    ราคา/หน่วย   -  นมพาสเจอร์ไรส์  ขนาด  200  ซีซี  ชนิดถุง      ถุงละ  6.58  บาท
  -  นม ยู เอช ที  ขนาด  200  ซีซี  ชนิดกล่อง    กล่องละ  7.82  บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 ราคาตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2561  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2561
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    5.1 นางสาวฑีรพัชร  ชุมช่วย
    5.2 นางละมัย  แก้วไฝ
    5.3 นางสิริมา  ประดิษฐ์ขำ
 
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (17 พ.ค. 2562)  
โครงการปรับปรุงถนนสายโทบ้านซอย 7 – บ้านซอย 4 หมู่ที่ 4 (16 พ.ค. 2562)  
โครงการต่อเติมบริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคาร อบต.ควนกาหลง พร้อมครุภัณฑ์ (16 พ.ค. 2562)  
โครงการติดตั้งระบบสื่อสารและสารสนเทศภายในสำนักงาน อบต.ควนกาหลง (14 พ.ค. 2562)
โครงการขยายท่อจ่ายน้ำประปาซอยปลักสาวสูง หมู่ที่ 1 (14 พ.ค. 2562)
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 (10 พ.ค. 2562)
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำสำนักงาน อบต.ควนกาหลง (23 เม.ย. 2562)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน อบต.ควนกาหลง (19 เม.ย. 2562)
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง ประจำบ้านเขาไคร หมู่ที่ 6 ... (04 เม.ย. 2562)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน (02 เม.ย. 2562)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (12 มี.ค. 2562)
โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.14003 บ้านซอย 6- ... (26 ก.พ. 2562)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน (25 ก.พ. 2562)
โครงการจัดจ้างวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง (08 ก.พ. 2562)
โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาบ้านห้วยน้ำดำนอก หมู่ที่ 1 (07 ก.พ. 2562)
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง ประจำบ้านเขาไคร หมู่ที่ 6 ... (24 ม.ค. 2562)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน (27 ธ.ค. 2561)
จ้ดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บก 4593 สตูล (26 ธ.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายซอยวังผาสามัคคี 5 หมู่ที่ 9 ต.ควนกาหล... (21 พ.ย. 2561)
ชื่อโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้ง... (21 พ.ย. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th