Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12 ต.ค. 2561)  
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 (งบรับจ่าย) (05 ต.ค. 2561)  
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 (งบทดลอง) (05 ต.ค. 2561)  
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 (07 ก.ย. 2561)
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 (07 ก.ย. 2561)
โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษี หมู่ที่ 1- 11 (03 ส.ค. 2561)
งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (03 ส.ค. 2561)
งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (03 ส.ค. 2561)
งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561 (17 ก.ค. 2561)
งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 (17 ก.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เรื่องผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างตามภาร... (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ... (28 มิ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการเทศกาลปั่นชมสวน ชวนชิม อิ่มผลไม้ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561... (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างต... (18 มิ.ย. 2561)
รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (งบรับจ่ายเงินสด) (07 มิ.ย. 2561)
รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม (งบทดลอง) (07 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนัก... (31 พ.ค. 2561)
รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2561 (งบทดลอง) (11 พ.ค. 2561)
รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2561 (งบรับจ่ายเงินสด) (11 พ.ค. 2561)
ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่ว... (19 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื่... (20 มิ.ย. 2561)  

นายกพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้... (20 มิ.ย. 2561)  

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (20 มิ.ย. 2561)  

กิจกรรมโครงการจัดตั้งโรงเ... (20 มิ.ย. 2561)

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภา... (20 มิ.ย. 2561)

การมอบแว่นตาให้กับผู้มีสิ... (20 มิ.ย. 2561)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (26 มี.ค. 2561)

คณะครู นักเรียนโรงเรียนตำ... (07 พ.ย. 2559)

ชมรมผู้สูงอายุตำบลควนกาหล... (07 พ.ย. 2559)

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก... (04 พ.ย. 2559)

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก... (04 พ.ย. 2559)

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก... (04 พ.ย. 2559)

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก... (04 พ.ย. 2559)

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก... (04 พ.ย. 2559)

ประกาศการขึ้นทะเบียนผู็สู... (04 พ.ย. 2559)

จัดประชุมปรึกษาหารือ กำนั... (14 ก.ย. 2558)

จัดประชุมปรึกษาหารือ กำนั... (14 ก.ย. 2558)

ร่วมทำความสะอาดหน้า อบต (18 ก.พ. 2558)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (12 ก.พ. 2558)

เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพร... (12 ก.พ. 2558)
Responsive image
1. ชื่อโครงการ  จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561  ครั้งที่ 2
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   1,195,279.88  บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)     9  พฤศจิกายน  2561
    เป็นเงินทั้งสิ้น  1,195,279.88  บาท   
    ราคา/หน่วย   -  นมพาสเจอร์ไรส์  ขนาด  200  ซีซี  ชนิดถุง      ถุงละ  6.58  บาท
  -  นม ยู เอช ที  ขนาด  200  ซีซี  ชนิดกล่อง    กล่องละ  7.82  บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 ราคาตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2561  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2561
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    5.1 นางสาวฑีรพัชร  ชุมช่วย
    5.2 นางละมัย  แก้วไฝ
    5.3 นางสิริมา  ประดิษฐ์ขำ
 
ชื่อโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้ง... (14 พ.ย. 2561)  
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (12 ต.ค. 2561)  
โครงการจัดจ้างผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร (21 ก.ย. 2561)  
โครงการสนับสนุนก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความเ... (21 ก.ย. 2561)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน (07 ก.ย. 2561)
โครงการมุมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (จัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) (28 ส.ค. 2561)
จัดจ้างขนย้ายขยะสะสมตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบล ควนกาหลง หมู่ที่ 4 (06 ก.ค. 2561)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) (02 ก.ค. 2561)
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะสระน้ำบ้านซอย 10 พร้อมปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ ม.2 (29 มิ.ย. 2561)
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพื้นที่ ม.1 ช่วงที่ 2 (27 มิ.ย. 2561)
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพื้นที่ ม.7 (27 มิ.ย. 2561)
โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาบ้านห้วยน้ำดำนอก หมู่ที่ 1 (26 มิ.ย. 2561)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งประจำบ้านเขาไคร หมู่... (13 มิ.ย. 2561)
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควน... (12 เม.ย. 2561)
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านวังผาสามัคคี หม... (30 พ.ย. 2560)
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซอย 7 ภาคเรียนที่... (30 ต.ค. 2560)
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนล่อน ภาคเรียนที... (30 ต.ค. 2560)
จ้างประกอบอาหารกลางสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชอย 10 ภาคเรียนที่ 2 ... (30 ต.ค. 2560)
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (30 ต.ค. 2560)
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (27 ต.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th