Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพด้านการเกษตรกรรม 
     ราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้นประมาณ 58,700 ไร่ มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ และข้าว กล่าวคือมีพื้นที่ทำสวนยางประมาณ 30,000 ไร่ พื้นที่ปลูกปาล์มประมาณ 23,000 ไร่ พื้นที่ทำสวนผลไม้ประมาณ 3,000 ไร่ และพื้นที่ทำนาข้าวประมาณ 2,700 ไร่ สำหรับอาชีพรองลงมาคืออาชีพรับจ้าง ราษฎรส่านใหญ่จะประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ คือ ในครัวเรือนหนึ่งๆ จะมีการประกอบอาชีพทำสวนและรับจ้าง หรือทำนาและทำสวน หรือทำสวนและค้าขาย เหล่านี้ เป็นต้น มูลค่าการผลิตทางภาคการเกษตร 263,000,000.บาท/ปี
    
อาชีพทางด้านอุตสาหกรรม
     ในเขตพื้นที่ของตำบลควนกาหลงมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 2 แห่ง คือ
     - บริษัทกว่างเขิ่น จำกัด ประกอบอุตสาหกรรมการแปรรูปน้ำยาง
     - บริษัทปาล์มไทยพัฒนา จำกัด ประกอบอุตสาหกรรมด้านการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ำมัน
    
การถือครองที่ดิน
     ราษฎรส่วนใหญ่จะมีที่ดินโดยเฉลี่ยประมาณ 10-15 ไร่ ต่อครอบครัว ที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล นอกจากนี้ยังมีราษฎรส่วนหนึ่งได้เข้าไปทำกินในเขตป่าสงวน 20% ของนิคมฯ ป่าสงวนแห่งชาติควนกาหลง ป่าเขาค่อม - เขาแดง เขาใหญ่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดเป็นจำนวนพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ อีกด้วย
   
ผลผลิตทางภาคการปศุสัตว์ คือ
     ไก่ไข่
     โคนม
     โคพื้นเมือง
     ไก่พื้นเมือง
     ไก่เนื้อ
     แพะ/แกะ
     สุกร
     มูลค่าทางการผลิตด้านปศุสัตว์
ปริมาณผลผลิต/ปี 18,018,750 ฟอง
ปริมาณผลผลิต/ปี - ลิตร
ปริมาณผลผลิต/ปี 2,209 ตัว
ปริมาณผลผลิต/ปี 11,085 ตัว
ปริมาณผลผลิต/ปี 192,000 ตัว
ปริมาณผลผลิต/ปี 992 ตัว
ปริมาณผลผลิต/ปี 2,348 ตัว
44,151,870.บาท/ปี


องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th