Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561  ครั้งที่ 2
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   1,195,279.88  บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)     16  พฤศจิกายน  2561
    เป็นเงินทั้งสิ้น  1,195,279.88  บาท 
    ราคา/หน่วย   -  นมพาสเจอร์ไรส์  ขนาด  200  ซีซี  ชนิดถุง      ถุงละ  6.58  บาท
  -  นม ยู เอช ที  ขนาด  200  ซีซี  ชนิดกล่อง    กล่องละ  7.82  บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 ราคาตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2561  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2561
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    5.1 นางสาวฑีรพัชร  ชุมช่วย
    5.2 นางละมัย  แก้วไฝ
    5.3 นางสิริมา  ประดิษฐ์ขำ
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ธ.ค. 2561
ถึง
02 ม.ค. 2562
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน
26 ธ.ค. 2561
ถึง
28 ธ.ค. 2561
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง จ้ดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บก 4593 สตูล
21 พ.ย. 2561
ถึง
23 พ.ย. 2561
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ชื่อโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
21 พ.ย. 2561
ถึง
23 พ.ย. 2561
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายซอยวังผาสามัคคี 5 หมู่ที่ 9 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
12 ต.ค. 2561
ถึง
14 ต.ค. 2561
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
21 ก.ย. 2561
ถึง
24 ก.ย. 2561
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการสนับสนุนก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนหรือได้รับผลกระทบจากเหตุภัยธรรมชาติ
21 ก.ย. 2561
ถึง
24 ก.ย. 2561
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการจัดจ้างผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร
07 ก.ย. 2561
ถึง
07 ก.ย. 2561
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน
28 ส.ค. 2561
ถึง
28 ส.ค. 2561
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการมุมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (จัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก)
06 ก.ค. 2561
ถึง
06 ก.ค. 2561
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง จัดจ้างขนย้ายขยะสะสมตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบล ควนกาหลง หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th