Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561  ครั้งที่ 2
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   1,195,279.88  บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)     16  พฤศจิกายน  2561
    เป็นเงินทั้งสิ้น  1,195,279.88  บาท 
    ราคา/หน่วย   -  นมพาสเจอร์ไรส์  ขนาด  200  ซีซี  ชนิดถุง      ถุงละ  6.58  บาท
  -  นม ยู เอช ที  ขนาด  200  ซีซี  ชนิดกล่อง    กล่องละ  7.82  บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 ราคาตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2561  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2561
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    5.1 นางสาวฑีรพัชร  ชุมช่วย
    5.2 นางละมัย  แก้วไฝ
    5.3 นางสิริมา  ประดิษฐ์ขำ
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.ย. 2562
ถึง
24 ก.ย. 2562
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการติดตั้งม่านมู่ลี่สำนักงาน
13 ก.ย. 2562
ถึง
17 ก.ย. 2562
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายผังปาล์ม 8/5 หมู่ที่ 8
11 ก.ย. 2562
ถึง
13 ก.ย. 2562
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง จัดจ้างวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
10 ก.ย. 2562
ถึง
12 ก.ย. 2562
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำและ ถังน้ำใส สำหรับระบบประปาบ้านสายเอก หมู่ที่ 7
05 ก.ย. 2562
ถึง
09 ก.ย. 2562
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการปรับปรุงถนนสายโทบ้านซอย 7- บ้านซอย 4 หมู่ที่ 4
05 ก.ย. 2562
ถึง
09 ก.ย. 2562
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดธรรมประทีป หมู่ที่ 10
04 ก.ย. 2562
ถึง
06 ก.ย. 2562
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.14001 สายบ้านซอย 10 -บ้านซอย 2 หมู่ที่ 3
23 ส.ค. 2562
ถึง
28 ส.ค. 2562
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาแอสฟัลท์คอนกรีตซอยวังไอหลาด หมู่ที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก
20 ส.ค. 2562
ถึง
23 ส.ค. 2562
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายซอย 11 หมู่ที่ 2
02 ส.ค. 2562
ถึง
06 ส.ค. 2562
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการก่อสร้างถนนหินผุซอยบ้านนา หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th