Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
แจ้งประชาสัมพันธ์.....
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
เรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและภายใน ดำเนินการดังนี้
1.ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัท/เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือติดต่อตามภารกิจของ อปท. ในปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้มาขอรับสวัดิการต่างๆ บริิษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้คัดเลือกและผู้มารับบริการต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เข้าร่วมการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ระหว่างวันที่ 27- 30 พฤศจิกายน 2561 โดยการ
1. แสกน QR CODE เพื่อตอบแบบสอบถาม 
2. https://itas.nacc.go.th/go/eit/5rh85w
2.ผู้มีส่วนได้เสียภายใน คือ บุคคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงที่ทำงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้ตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในของตัวเองด้วย QR cord หรือ 
- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/5rh85w โดยใช้รหัสผ่านเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ระหว่างวันที่ 27- 30 พฤศจิกายน 2561
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th