Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สถิติการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เรียนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกดำเนินการ ดังนี้
1.#ผู้มีส่วนได้เสียภายใน คือ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงตั้งแต่ระดับ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้า ข้าราชการ พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา เข้าทำแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งผู้เข้าทำแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จะต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในการเข้าสู่ระบบ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ดังนี้
2.#ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง นับตั้งแต่ในปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมา ประกอบด้วยผู้ชำระภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้มาขอรับสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือกและผู้มารับบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เข้าร่วมทำแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งผู้เข้าทำแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในการเข้าสู่ระบบ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ดังนี้
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2563