Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
 
                                                
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
เรื่อง  การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
............................................
                     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง     มีความประสงค์ให้เช่าพื้นที่ลานคอนกรีต  ตลาดนัดเปิดท้ายวันจันทร์และวันพุธ  หมู่ที่  ๒ (ตามแบบแปลนที่อบต.ควนกาหลงกำหนด)  ตำบลควนกาหลง  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  โดยมีวิธีประมูล (โดยมีรายละเอียดระเบียบ  หลักเกณฑ์  ข้อปฎิบัติและข้อห้าม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)   ซึ่งมีข้อเสนอและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
                    ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1.   เป็นนิติบุคคล  หรือ  บุคคลธรรมดา
      ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล
                 ๓.  มีภูมิลำเนา  หรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง  มีอาชีพมั่นคง   เชื่อถือได้และไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประมูลจะได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ หรือความคุ้มครองกันเช่นว่านั้น
                 ๔.  ผู้เข้าประมูลต้องเสนอประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า  345,500.- บาท   ต่อปี                               -  กำหนดขายซอง  ตั้งแต่วันที่  26  เมษายน   ๒๕60   ถึงวันที่  11  พฤษภาคม  ๒๕60   (๑๕  วัน )   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  ในวันเวลาราชการ  ณ  ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
                    -  กำหนดยื่นซอง ในวันที่  12  พฤษภาคม  ๒๕60   เวลา ๐๙.๓๐ น.  -  ๑๐.๐๐ น.  ณ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง 
                   -  กำหนดเปิดซอง  ในวันที่  12  พฤษภาคม  ๒๕60   เวลา  ๑๐.๐๕ น.  เป็นต้นไป
                       เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองประมูลแล้ว  จะไม่รับซองโดยเด็ดขาด  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ  ๕๐๐.- บาท  ได้  ณ  ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง  ในวัน เวลาราชการ  โทร. (๐๗๔)  ๗52– 457   
 
                                           ประกาศ  ณ  วันที่    25     เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕60
 
 
 
                                                       (ลงชื่อ)
                                                                 (นายณัฐภาพงศ์  สุวรรณชนะ)
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th