Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการขยายเขตติดตั้งดวงโคมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.       ชื่อโครงการ    

โครงการขยายเขตติดตั้งดวงโคมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพื้นที่หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 3  ตำบลควนกาหลง  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล     

           /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง  ตำบลควนกาหลง  จังหวัดสตูล

2.       วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   526,200.-  บาท

3.       ลักษณะงาน

- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 x 36 วัตต์ พร้อมกิ่งโคมไฟ จำนวน  120 จุด

4.      ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  23  สิงหาคม  2559   เป็นเงิน  502,300.- บาท

5.       บัญชีประมาณการราคากลาง   

          5.1   แบบสรุปค่าก่อสร้าง  

5.2   แบบแสดงปริมาณงานและราคา 

6.      รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1   นายภูมิกร    รอดเนียม               ประธานกรรมการ

6.2   นายรอศักดิ์   อาดำ                   กรรมการ

6.3   นายณฐกร    เกษสุริยงค์              กรรมการ

6.4   นางสาวพัทธรินทร์   หนูจีน           เลขานุการ
6.5   นางฐิติวรดา   มาลัยเรือง             ผู้ช่วยเลขานุการ 

โครงการขยายเขตติดตั้งดวงโคมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th