Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ตำบลควนกาหลง จังหวัดสตูล
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.       ชื่อโครงการ     โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน   

           /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง  ตำบลควนกาหลง  จังหวัดสตูล

2.       วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   146,945.-บาท

3.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  30  สิงหาคม  2559

เป็นเงิน 143,326.-บาท 

     4. แหล่งที่มาของราคากลาง   

          4.1  สืบราคากลางจากหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง  ซึ่งมีผู้ประกอบการให้ข้อมูล  จำนวน  1  ราย  ดังนี้

                        1)  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

            4.สืบข้อมูลจากราคาท้องตลาด

                              - คณะกรรมการดำเนินการสอบถามราคาท้องตลาดจากผู้ประกอบการภายในประเทศ  ซึ่งมีผู้ประกอบการให้ข้อมูล  จำนวน  3  ราย  ดังนี้

                          1)  หจก.บุ๊คสตูล            

                          2)  ร้านฉลุงเครื่องเขียน

               3)  หจก.พี แอนด์ พี ภรณ์พิพรรษ พานิชย์ (สาขา 1)

4.      รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

4.1  นางฮาบีดะฮ์  หะยียูโซะ                ประธานกรรมการ

4.2   นางกนกพรรณ  สุวรรณชาตรี         กรรมการ

4.3   นางฐิติวรดา  มาลัยเรือง               กรรมการ

4.4   นางสาวพัทธรินทร์   หนูจีน           เลขานุการ

                        4.5   นางสิริมา  ประดิษฐ์ขำ                 ผู้ช่วยเลขานุการ
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ตำบลควนกาหลง จังหวัดสตูล
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th