Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561  ครั้งที่ 2
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   1,195,279.88  บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)     16  พฤศจิกายน  2561
    เป็นเงินทั้งสิ้น  1,195,279.88  บาท 
    ราคา/หน่วย   -  นมพาสเจอร์ไรส์  ขนาด  200  ซีซี  ชนิดถุง      ถุงละ  6.58  บาท
  -  นม ยู เอช ที  ขนาด  200  ซีซี  ชนิดกล่อง    กล่องละ  7.82  บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 ราคาตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2561  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2561
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    5.1 นางสาวฑีรพัชร  ชุมช่วย
    5.2 นางละมัย  แก้วไฝ
    5.3 นางสิริมา  ประดิษฐ์ขำ
 
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำสำนักงาน อบต.ควนกาหลง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำสำนักงาน อบต.ควนกาหลง
  •    องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง  ตำบลควนกาหลง  จังหวัดสตูล
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  104,000.-  บาท
3. ลักษณะงาน
ก่อสร้างระบบกรองน้ำ โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
1. งานติดตั้งระบบกรองน้ำ
          - ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์
          - ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง
          - ระบบถังกรอง ขนาด Dia 30 สูง 150 ซม.
2. งานก่อสร้างโรงกรองน้ำ
          - วางท่อเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 3x3 นิ้ว หนา 2.3 มิลลิเมตร (ชุบกัลป์วาไนซ์)
          - ท่อเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 1.5x3 นิ้ว หนา 2.0 มิลลิเมตร (ชุบกัลป์วาไนซ์)
          - ท่อเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 1.5x1.5 นิ้ว หนา 1.8 มิลลิเมตร (ชุบกัลป์วาไนซ์)
          - แผ่นหลังคารีดลอน Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.32 มิลลิเมตร
          - ครอบสันหลังคา Metal Sheet
          - ลวดตาข่ายถัก ขนาดช่องตาข่าย 2 x 2 นิ้ว
          - ชุดประตูตาข่ายเหล็ก ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร โครงคร่าวเหล็กกล่อง 1.5 x 1.5 นิ้ว
          - แผ่น PLATE ขนาด 0.15x0.15 เมตร หนา 4.00 เมตร  พร้อมพุกเหล็ก Ø 1.5 นิ้ว
4. ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  22 เมษายน 2562   เป็นเงิน  102,900.-  บาท
  •    

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
ราคากลางก่อสร้างระบบกรองน้ำสำนักงาน อบต.ควนกาหลง
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th