Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโซเซ หมู่ที่ 5 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
  1.  ชื่อโครงการ    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโซเซ หมู่ที่ 5  ตำบลควนกาหลง                 อำเภอควนกาหลง   จังหวัดสตูล     
           /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง  ตำบลควนกาหลง  จังหวัดสตูล
  1.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   738,100.-  บาท
     ลักษณะงาน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร           หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร
  1. ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  4  เมษายน  2560   เป็นเงิน  738,000.-  บาท
     บัญชีประมาณการราคากลาง   
5.1   แบบแสดงปริมาณงานและราคา 
5.2   แบบสรุปค่าก่อสร้าง  
  1. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1  นายภูมิกร  รอดเนียม                   ประธารกรรมการ
6.2   นางสาวฑีรพัชร   ชุมช่วย             กรรมการ
6.3  นายณฐกร  เกษสุริยงค์                 กรรมการ
6.4   นางสาวพัทธรินทร์   หนูจีน           เลขานุการ
6.5  นางฐิติวรดา  มาลัยเรือง                ผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโซเซ หมู่ที่ 5 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th