Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง
  1.  ชื่อโครงการ     โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน   
           /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง  ตำบลควนกาหลง  จังหวัดสตูล
 
  1.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   124,000.-บาท
 
  1.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่    3    พฤษภาคม  2560
เป็นเงิน 112,910.-บาท 
 
  1. แหล่งที่มาของราคากลาง   
    1.  ราคาจัดซื้อครั้งหลังสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง  ภายในระยะเวลา 2 ปี 
          4.2  สอบถามข้อมูลราคาจากส่วนราชการท้องถิ่นภายในอำเภอควนกาหลง  และอำเภอใกล้เคียง         ได้ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา และ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย
          4.3  สืบข้อมูลจากราคาท้องตลาด  ซึ่งมีผู้ประกอบการให้ข้อมูลมา  จำนวน  1  ราย  คือ  หจก.บุ๊คสตูล
 
      5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
4.1  นางละมัย  แก้วไฝ                      ประธานกรรมการ
4.2   นางสาวขวัญใจ  สุกขาว              กรรมการ
4.3   นางสาวนปภา  ศิริรักษ์                กรรมการ
4.4   นางสาวพัทธรินทร์   หนูจีน         เลขานุการ
4.5   นางสิริมา  ประดิษฐ์ขำ                ผู้ช่วยเลขานุการ
 
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th