Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
1.ชื่อโครงการ  จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  163,800.-บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  19  ตุลาคม 2560
เป็นเงินทั้งสิ้น  163,800.-บาท   
ราคา/หน่วย  20.-บาท/คน/วัน
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 ราคาที่เคยจัดจ้างหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี  ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2560 ลงวันที่  9 พฤษภาคม 2560
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    5.1 นางบุญให้  แป้นงาม
    5.2 นางเยาวลักษณ์  ทิพยุทธ
    5.3 นางนิรชา  มะเด็น
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รายการอาหารกลางวัน
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th