Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายพรสิทธิ์ อิศโร
ปลัด อบต.ควนกาหลง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายพิเชษฐ์ โพธิแก้ว
หัวหน้าสำนักงานปลัด
Responsive image
Responsive image
อ้อมใจ แก้วชุม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายธวัช รักสกุล
บุคลากร 6 ว.
Responsive image
ฮาบีดะฮ์ หะยียูโซะ
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
วันดี กลิ่นละมัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Responsive image
ว่าง
นิติกร
Responsive image
นางสาวนปภา ศิริรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายนิกร คงพรหม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายปัญญา ชัยชนะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
Responsive image
นายด้นมาหนับ อีนหมัน
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
ซอฟีย๊ะฮ์ หมัดเตย็บ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายอาทร สุขเผือก
ผู้ช่วยสวัสดิการคนพิการ
Responsive image
พัชราวดี มาลินี
แม่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th