Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางสาวฑีรพัชร ชุมช่วย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางละมัย แก้วไฝ
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสิริมา ประดิษฐ์ขำ
จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
Responsive image
นางสาววณิชา ปัจฉิมทึก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
Responsive image
นายสราวุธ การดาสุวรรณ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางเยาวลักษณ์ ทิพยุทธ
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน หัวหน้า ศพด.บ้านซอย 10
Responsive image
Responsive image
นางบุญให้ แป้นงาม
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน หัวหน้า ศพด.บ้านซอย 7
Responsive image
นางสมใจ อุไรรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านซอย10
Responsive image
นางฤดี ภู่วิเศษ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านซอย 7
Responsive image
นางอารมณ์ สุวรรณชนะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านซอย 7
Responsive image
นางจรรยา ติ้วอั้น
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน หัวหน้า ศพด.บ้านพรุ
Responsive image
นางสุณี เด่นดารา
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน หัวหน้า ศดม.ธรรมประทีป
Responsive image
นางสะเดี๊ยะ ด่านเท่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านพรุ
Responsive image
น.ส.สุกัญญา แสงอรุณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านพรุ
Responsive image
น.ส.รอสีย๊ะ กาเส็มสัน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศดม.ธรรมประทีป
Responsive image
นางรุวัยดา สนูวงศ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศดม.ธรรมประทีป
Responsive image
นางสายใจ อิสโร
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน หัวหน้า ศพด.บ้านประชานิมิตร
Responsive image
นางนิรชา มะเด็น
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน หัวหน้า ศพด.บ้านควนล่อน
Responsive image
นางมะลิวรรณ จันทกูล
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน หัวหน้า ศพด.สตูลพิปูนล้นเกล้า
Responsive image
นางปราณี จินรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านประชานิมิตร
Responsive image
นางเครือวัลย์ ขวัญแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านควนล่อน
Responsive image
น.ส.สายชล พิธีการณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.สตูลพิปูนล้นเกล้า
Responsive image
นางพรหมพร คงเย็น
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน หัวหน้า ศพด.บ้านเขาหลวง
Responsive image
นางวนิดา ธรรมรักษา
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน หัวหน้า ศดม.ญะมาอะตุลอิสลาม
Responsive image
นางรัชฎาภรณ์ ล่องสว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน หัวหน้า ศดม.บ้านเขาไคร
Responsive image
นางยูใบดะ ชอบงาม
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเขาหลวง
Responsive image
นางฮาสนะ หลีบู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศดม.ญะมาอะตุลอิสลาม
Responsive image
น.ส.นอรีนะห์ ด่านเท่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศดม.บ้านเขาไคร

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th